Przedmiotem działalności Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawierciu jest nauczanie wychowanie, opieka nad dziećmi

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając wychowankom zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka.

Szczegółowe cele i zadania określa Statut placówki

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977 z poźn zm.).

Misja i cele placówki:

Przychodzące do naszej Placówki dziecko traktujemy jako człowieka,  którego możemy poznawać i kształtować przez wiele bardzo ważnych lat życia, mając świadomość, że jest to czas, który decydująco wpłynie na jego przyszłość.

Od przedszkola do końca nauki w szkole towarzyszymy naszym wychowankom w ich rozwoju, starając się na każdym etapie odkrywać talenty, wzbogacać wiedzę o sobie, innych

i o otaczającym świecie, aby w przyszłości osiągnęli satysfakcję w samorealizacji oraz realizowali wyznaczone cele w życiu społecznym i zawodowym.

 Uczymy:
      Kreatywności i aktywności w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i zainteresowań przez:

 • -  indywidualizację nauczania, stosowanie różnorodnych metod i form  pracy;
 • -  zajęcia z preorientacji zawodowej;
 • -  realizację projektów unijnych;
 • -  organizację i udział w konkursach, zawodach sportowych;
 • -  diagnozowanie stanu wiedzy, umiejętności uczniów i wychowanków;
 • -  monitorowanie wyników egzaminów zewnętrznych.

      Dojrzałej postawy w relacjach z drugim człowiekiem (empatia, poszanowanie godności, wrażliwość, asertywność, odpowiedzialność za słowa i czyny) przez: 

 • -  realizację Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki;
 • -  współpracę przedszkola i szkoły (uczenie wzajemnego wspierania, odpowiedzialności oraz budowania w oparciu o różnorodność wynikającą z wieku, osobowości, predyspozycji, pasji i zainteresowań);
 • -  organizację akcji charytatywnych oraz wolontariat;
 • -  integrację z niepełnosprawnymi
 • -  realizację programów profilaktycznych i przeciwdziałanie patologiom;
 • - rozwijanie współpracy z rodzicami.

      Postaw społecznych oraz poczucia tożsamości zawiercianina, Polaka, Europejczyka przez:

 • -  organizowanie imprez szkolnych, środowiskowych i udział w imprezach miejskich;
 • -  współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta i poza nim;
 • -  podnoszenie kompetencji językowych;
 • -  kontakty z zagranicą, wymiany międzynarodowe.

       Postaw proekologicznych, prozdrowotnych oraz propagowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia przez: 

 • -  organizowanie imprez sportowych, udział w zawodach;
 • -  realizację programów propagujących sportowy styl życia;
 • -  udział w konkursach, kampaniach i programach proekologicznych;
 • -  dbanie o bezpieczeństwo uczniów i wychowanków naszej placówki.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Zawierciu od kilkunastu lat angażuje się we współpracę międzynarodową (programy: Sokrates, Comenius, eTwinning, Erasmus+) i może pochwalić się dużymi osiągnięciami (2 projekty – przykłady dobrych praktyk, 7 głównych nagród w Polsce, Hiszpanii i Niemczech, 3 nominacje do nagród europejskich eTwinning; otrzymanie Europejskiej Odznaki Językowej). Realizowane projekty eTwinning otrzymały Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości, 7 projektów zdobyło najwyższe nagrody w konkursach eTwinning w Polsce, Hiszpanii i Niemczech; 3 projekty zostały zakwalifikowane do grona najlepszych projektów europejskich. Koordynator tych projektów otrzymały tytuł „Honorowego Ambasadora eTwinning” w 2010 roku od Śląskiego Kuratora Oświaty.

W roku szkolnym 2020/21 zakończyliśmy realizację projektu Erasmus+ pt. „Listen to my HERstory” realizowanego we współpracy ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Chorwacji i Rumunii. 

Kontynuujemy również realizację projektu Erasmus+ pt. „Energy is power” we współpracy ze szkołą z Teneryfy (hiszpańską IES Marina Cebrian), w którym pełnimy funkcję koordynatora. Dotyczy on ekologii, a w szczególności – energii. W naszym projekcie zajmujemy się energią na różnych poziomach - energią odnawialną, stratami energii, oszczędzaniem energii, mechanizmami wytwarzania energii. Wprowadzamy ekologiczne pomysły i projekty oraz oferujemy innowacyjne rozwiązania, np. projekt farmy wiatrowej. Szkoły partnerskie wprowadzają zmiany w nauczaniu przedmiotów ścisłych i języka angielskiego, rozszerzając programy nauczania tych przedmiotów o elementy ekologii – energia, wykorzystując na zajęciach nowoczesne metody pracy i narzędzia ICT. 

Szkoła uzyskała Akredytację w Programie Erasmus+.  Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Szkoła Podstawowa nr 13 jako Wnioskodawca, który pomyślnie przeszedł proces Akredytacji, uzyskała uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. W bieżącym roku szkolnym planujemy złożenie wniosku w ramach konkursu wniosków w najbliższej rundzie selekcyjnej.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 maj 2018 11:52 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 luty 2022 01:10 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 luty 2022 01:16 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 luty 2022 01:22 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 luty 2022 01:38 Grzegorz Franelak Porównaj